Disclaimer

Door het gebruik van deze site, te weten www.deVloerenReus.nl, gaat u akkoord met de volgende disclaimer:

deVloerenReus.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan als gevolg van de inhoud van al dan niet door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechterlijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met rechten van derden. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deVloerenReus.nl

deVloerenReus.nl behoudt zich het recht voor om door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie naar haar redelijk oordeel in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de algemene voorwaarden van deVloerenReus.nl.